De Wet Verplichte Meld code

Sinds 2013 is de Wet verplichte meld code huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meld code moeten hebben en ze in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meld code is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Waardoor er meer kans is op herstel , veiligheid en het stoppen van geweld.

Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meld code werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meld code hebben.

De meld code is nadrukkelijk geen meldplicht. Professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meld code, maar het doorlopen van de meld code hoeft niet te leiden tot een melding.

Meld code Stappenplan

STAP 1: Breng signalen in kaart

De professional brengt signalen in kaart die de zorg bevestigen of ontkrachten. Legt signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. Indien nodig wordt de kind check uitgevoerd.

STAP 2: Overleg met een deskundige of Veilig Thuis

Mocht er aanleiding zijn tot zorg dan overlegt de professional met een deskundige collega om signalen te duiden. En raadpleegt zo nodig de instantie die hierin gespecialiseerd zijn. (b.v.Veilig Thuis)

STAP 3: Praat met ouders of verzorgers

De zorgen van de professional worden zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind besproken.

STAP 4: Weeg het geweld

Er wordt  een objectieve inschatting van de aard en de ernst van de situatie  gemaakt op basis van signalen, het overleg met een deskundige en het oudergesprek. Bij twijfel wordt er advies ingewonnen bij Veilig Thuis.  Is het antwoord op het vermoeden van huiselijk geweld en mishandeling nee, dan wordt de meldcode afgesloten en worden alle betrokkenen geïnformeerd. Bij twijfel wordt er contact opgenomen met Veilig Thuis, Bij een ja, wordt het afwegingskader van de beroepsgroep gebruikt.

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke hulp je zelf kunt organiseren.

Het staat iedere professional of omstander te allen tijde vrij om op ieder moment een zorgelijke situatie met Veilig Thuis te bespreken en eventueel een melding te doen.

Voor verdere informatie verwijs ik je naar onderstaande website

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Meer informatie nodig?

Neem dan gerust contact op

Contact